محصولات:

 

 

كلكتور 1 اينچ در 1/2اینچ

كلكتور 1/1/4 اينچ در 1/2 اینچ

كلكتور 3/4 اينچ در 1/2 اینچ

درپوش كلكتور 1 اينچ

مشخصه کلکتور:

كليه محصولات  داراي ضمانت تعويض بدون پرسش ميباشد

جعبه کلکتور 45*45 طرح نیو

جعبه کلکتور 45*65 طرح نیو

جعبه کلکتور 45*95 طرح نیو

صفحه نصب 500 میلیمتر طرح نیو

صفحه نصب 156 میلیمتر طرح نیو

صفحه نصب 63 میلیمتر طرح نیو

بست و پایه کلکتور طرح نیو

مغزی 1 اینچ

مغزی 3/4 اینچ

مغزی 1/2 اینچ

رابط رو پیج 1/2*16

رابط رو پیج 1/2*20

كلكتور 1/1/4 اينچ در 3/4 اینچ

كد

شرح

سايز

انشعاب

جنس

A

B

C

D

102

كلكتور

1”*1/2”

2

برنج با روكش نيكل

1 inch

50 mm

1/2  inch

110 mm

103

كلكتور

1”*1/2”

3

برنج با روكش نيكل

1 inch

50 mm

1/2  inch

160 mm

104

كلكتور

1”*1/2”

4

برنج با روكش نيكل

1 inch

50 mm

1/2  inch

210 mm

105

كلكتور

1”*1/2”

5

برنج با روكش نيكل

1 inch

50 mm

1/2  inch

260 mm

106

كلكتور

1”*1/2”

6

برنج با روكش نيكل

1 inch

50 mm

1/2  inch

310 mm

107

كلكتور

1”*1/2”

7

برنج با روكش نيكل

1 inch

50 mm

1/2  inch

360 mm

108

كلكتور

1”*1/2”

8

برنج با روكش نيكل

1 inch

50 mm

1/2  inch

410 mm

109

كلكتور

1”*1/2”

9

برنج با روكش نيكل

1 inch

50 mm

1/2  inch

460 mm

110

كلكتور

1”*1/2”

10

برنج با روكش نيكل

1 inch

50 mm

1/2  inch

510 mm

كد

شرح

سايز

انشعاب

جنس

A

B

C

D

11402

كلكتور

1.1/4”*1/2”

2

برنج با روكش نيكل

1/1/4  inch

50 mm

1/2  inch

110 mm

11403

كلكتور

1.1/4”*1/2”

3

برنج با روكش نيكل

1/1/4  inch

50 mm

1/2  inch

160 mm

11404

كلكتور

1.1/4”*1/2”

4

برنج با روكش نيكل

1/1/4  inch

50 mm

1/2  inch

210 mm

11405

كلكتور

1.1/4”*1/2”

5

برنج با روكش نيكل

1/1/4  inch

50 mm

1/2  inch

260 mm

11406

كلكتور

1.1/4”*1/2”

6

برنج با روكش نيكل

1/1/4  inch

50 mm

1/2  inch

310 mm

11407

كلكتور

1.1/4”*1/2”

7

برنج با روكش نيكل

1/1/4  inch

50 mm

1/2  inch

360 mm

11408

كلكتور

1.1/4”*1/2”

8

برنج با روكش نيكل

1/1/4  inch

50 mm

1/2  inch

410 mm

11409

كلكتور

1.1/4”*1/2”

9

برنج با روكش نيكل

1/1/4  inch

50 mm

1/2  inch

460 mm

11410

كلكتور

1.1/4”*1/2”

10

برنج با روكش نيكل

1/1/4  inch

50 mm

1/2  inch

510 mm

كد

شرح

سايز

انشعاب

جنس

A

B

C

D

3402

كلكتور

3/4”*1/2”

2

برنج با روكش نيكل

3/4  inch

50 mm

1/2  inch

110 mm

3403

كلكتور

3/4”*1/2”

3

برنج با روكش نيكل

3/4  inch

50 mm

1/2  inch

160 mm

3404

كلكتور

3/4”*1/2”

4

برنج با روكش نيكل

3/4  inch

50 mm

1/2  inch

210 mm

3405

كلكتور

3/4”*1/2”

5

برنج با روكش نيكل

3/4  inch

50 mm

1/2  inch

260 mm

3406

كلكتور

3/4”*1/2”

6

برنج با روكش نيكل

3/4  inch

50 mm

1/2  inch

310 mm

3407

كلكتور

3/4”*1/2”

7

برنج با روكش نيكل

3/4  inch

50 mm

1/2  inch

360 mm

3408

كلكتور

3/4”*1/2”

8

برنج با روكش نيكل

3/4  inch

50 mm

1/2  inch

410 mm

3409

كلكتور

3/4”*1/2”

9

برنج با روكش نيكل

3/4  inch

50 mm

1/2  inch

460 mm

3410

كلكتور

3/4”*1/2”

10

برنج با روكش نيكل

3/4  inch

50 mm

1/2  inch

510 mm